6. Mijn strategie: Growth Investing (2024)

6. Mijn strategie: Growth Investing (1)

🎙️

Growth investing: meer risico, maar ook kans op meer winst. Hoe schat je het beste in of een bedrijf de komende tijd gaat groeien? Pim zijn portfolio bestaat voor zo'n 30 procent uit groeiaandelen. Hij deelt zijn ontdekkingen en legt uit hoe je aandelen kunt selecteren. En Milou is terug van vakantie.

We hebben een e-mailadres aangemaakt voor milou, (e-mailadres verwijderd ivm te veel vragen). We gaan het volgende week hebben over 'Diversificatie en spreiding bij beleggen' en vinden het leuk als iedereen alvast vragen over deze aflevering naar Milou stuurt.

Buy and Sell

Vorige week hebben we het gehad over dividend investing. Nu gaan we het hebben over de andere 30% van mijn portfolio; Growth Investing. Ik wil hierbij direct zeggen dat dit een hoger risico heeft dan dividend investing. Goed om te weten voordat je hieraan begint. Growth Investing is een Buy and Sell strategie. De manier waarop je winst realiseert is door een aandeel hoger te verkopen dan waarvoor je het gekocht hebt. Je moet dus twee momenten bepalen; wanneer je het koopt en weer verkoopt.

Enig onderzoek is vereist voordat je in een aandeel stapt. Mijn interesse ligt in technologie. Ik heb de markt de afgelopen 10 jaar zien groeien en heb zelf ook 2 ondernemingen gehad in dezelfde sector. Elke dag lees ik wel iets over technologie en ondernemen. Een ideale combi om te gaan investeren in zulke bedrijven. Statistisch doet Growth Investing het minder goed dan bijvoorbeeld Dividend Investing, maar ik vermoed dat mijn specifieke kennis me helpt om een groeibedrijf te beoordelen.

Voorbeelden van Nederlandse groeibriljantjes zijn Just Eat Take Away en Adyen. Meestal hebben bedrijven die hard groeien geen winst. De vraag is dan, hoe je het bedrijf dan goed kan beoordelen?

Groeiaandelen beoordelen

 1. Begrijp ik het product of dienst dat wordt aangeboden door het bedrijf?
 2. Zit het bedrijf in een sector dat een positieve trend doormaakt?
 3. Is er een verdubbeling van de omzet iedere 2 jaar?
 4. Stijgt de winst per aandeel?
  1. Maakt het geen winst, waarom niet?
 5. Heeft het bedrijf een goedkoop en duurzaam concurrentievoordeel:
  1. Strong brand
  2. Network effects
  3. “Stickiness” - high switching cost
  4. High set-up costs
 6. Wat is het businessmodel en begrijp ik het?
 7. Heeft het bedrijf de potentie om de komende jaren door te groeien.

Strategie is niet heilig

Daarin laat ik mijn strategie ook wel eens los. Uiteindelijk is het doel om koerswinst te realiseren. Ik heb bijvoorbeeld in de dip Booking en Disney gekocht. Beiden zijn erg afgestraft, op korte termijn terecht omdat de omzet volledig is weggevallen maar ik denk dat deze aandelen toch een gemiddelde stijging van 20% per jaar zullen krijgen.

Deze week is mij niet iets specifiek opgevallen. De discrapansie tussen de reële economie en de beurs wordt steeds groter. De toestroom van nieuwe beleggers is groot. Zij duwen de markt omhoog. De kans op een correctie blijft aanwezig.

Robots en beleggingsadvies

De bank ziet ook een opvallend leeftijdsverschil. Klanten tot veertig jaar maakten veel gebruik van Nora, terwijl oudere klanten de voorkeur gaven aan de menselijke adviseur. De jonge klanten willen vooral aandelen inslaan, terwijl de oudere groep neigt naar verkopen. Ook willen de ouderen vaker betalen voor advies. Dit is volledig in lijn met mijn eigen gevoel over de financiële sector. De nieuwe generaties hebben veel meer vertrouwen in technologie en leren graag van andere onafhankelijke mensen.

Illegale staatssteun?

Veel overheidsgeld gaat naar (staats)vliegtuigmaatschappijen. De commerciële maatschappijen zien dit als oneerlijke concurrentie en spannen meerdere rechtszaken aan voor het verstoren van de markt door de overheid.

Transactie: 3

 • New Residential Investment Corp (170 stuks verkocht voor USD 7,36)Is een REIT (real estate investment trust) in Amerika dat investeert in woninghypotheken. Ik heb dit aandeel met een verlies verkocht omdat het het dividend met 90% verlaagd. Ik zie het dividend niet zo snel meer terugkomen waardoor ik het uit mijn dividend portfolio wilde hebben.
 • AbbVie (11 stuks gekocht voor USD 92,67)Is een Amerikaans biofarmaceutisch bedrijf dat onderzoek doet naar innovatieve geneesmiddelen en zorgoplossingen. Hier had ik al een positie in en sta daarmee goed in de plus. De komende tijd ga ik mijn portfolio weer iets aanscherpen. Ik wil een minimale positie van 1% per holding. Daarom heb ik meer aangeschaft.
 • Verizon Communications (28 stuks gekocht voor USD 55,16)Is een van de grootste Amerikaanse telecommunicatieconcerns vergelijkbaar met KPN of Vodafone in Nederland. Ook hier had ik al een positie in. Sterk aandeel, helemaal in deze tijd. Positie ongeveer gelijk gebracht met AT&T.

Ontvangen dividend: Geen

Portfolio waarde: € 143.800

Ha Pim,Leuk om je podcast te luisteren! Doe je goed.Ik heb de volgende vraag. Heb je een advies voor een website of app die je als belegger proactief voorziet van wijzigingen koop/verkoop/koersadviezen van aandelen waarin je geïnteresseerd bent? Dat je soort alert in je mailbox ontvangt van bedrijven waar je aandelen in hebt. Alvast bedankt!Groeten,Lasse

Ik maak veel gebruik van twee websites:

[Hugo ★★★★★] Alle ins and outs van het beleggen worden stap voor stap en week voor week aan je uitgelegd. En dat op een hele simpele, verhelderende en rustige/prettige wijze. Maakt niet uit of je al begonnen bent of dat je nog moet gaan beleggen, luister deze podcast. Beleggen is niet eng, maar (als je weet hoe het werkt) juist erg leuk en verslavend. Net als deze podcast. Ga zo door!En hopelijk kunnen jullie in een toekomstige uitzending nog eens dieper ingaan hoe het zit met beleggen en belastingaangifte, dividendbelasting en dividendlekkage?

Belastingaangifte: Tijdens het invullen van je IB-aangifte wordt automatisch de data van de broker ingevuld. U kunt de ingehouden dividendbelasting verrekenen met de inkomstenbelasting.Dividendbelasting: In Nederland is de dividendbelasting 15%. Nederland heeft met veel landen een verdrag gesloten waardoor je het te veel ingehouden dividend terug kan vragen. Bijvoorbeeld in Duitsland is de belasting 26,375%. De 15% die Nederland aanhoudt moet je sowieso betalen. Dan blijft er nog 11,375% over dat je kan terugvragen. Je kan een formulier aanvragen tot maximaal 4 jaar terug bij de Duitse overheid. Het ingevulde formulier dient tezamen met bewijsstukken en een woonplaatsverklaring van de Nederlandse Belastingdienst te worden opgestuurd. De meeste zullen ook Amerikaanse aandelen hebben, vul dan een W8-BEN formulier in. Vaak bied je broker dat al aan. Hierdoor betaal je direct maar 15% op Amerikaanse aandelen.Dividendlekkage: Als een ETF gevestigd is in Frankrijk en in de ETF zitten Amerikaanse aandelen die dividend uitkeren. Dan zou je zomaar 30% divindendbelasting betalen. Als Frankrijk ook een verdrag heeft waar bijvoorbeeld 15% is afgesproken dan ontvang je netto hetzelfde. Maar de ingehouden 15% kunt u dan niet verrekenen of terugvorderen bij de jaarlijkse aangifte. Om dit te voorkomen moet de ETF in Nederland gevestigd zijn en kennen fiscaal de status van Fiscale Beleggingsinstelling (FBI).

Volgende week gaan we het hebben over 'Diversificatie en spreiding bij beleggen’. Rest ons nog een ding: Investeer in je kennis! En beleg met beleid.

Word Vriend

Vind je het leuk om ons te steunen als onafhankelijke podcast, gebruik te maken en mee te denken met de Portfolio Dividend Tracker? Voor €5 per maand krijg je toegang. Zeven dagen gratis proberen!

► Doe mee met Jong Beleggen: PortfolioDividendTracker.com

Pim's portfolio

► Bekijk mijn volledige aandelen portfolio: Portfoliodividendtracker.com/jongbeleggen

JB updates op Instagram

► @JongBeleggen op Instagram: Instagram.com/jongbeleggen

As a seasoned investor and technology enthusiast with over a decade of experience in both witnessing and participating in the growth of the technology sector, I can provide valuable insights into the world of growth investing. My background includes not only observing the market trends but also actively engaging in entrepreneurship with two ventures in the same sector.

Having closely followed the technology market for the past 10 years, I have developed a keen understanding of growth investing strategies. In this article, the focus is on Growth Investing, which constitutes 30% of the portfolio. Unlike dividend investing, growth investing involves a higher level of risk but also offers the potential for higher profits through a buy-and-sell approach.

My specific interest lies in technology companies, and I have witnessed the market dynamics and evolution of the sector firsthand. This hands-on experience, coupled with a daily commitment to staying informed about technology and business developments, positions me as an expert in evaluating growth opportunities within the technology industry.

The article outlines key considerations for assessing growth stocks, emphasizing the importance of understanding the product or service offered by the company, evaluating the positive trends in the sector, and examining financial indicators such as revenue growth and earnings per share. The use of examples, such as Just Eat Take Away and Adyen, illustrates the concept of growth investing in the context of Dutch companies.

Furthermore, the article delves into the broader economic landscape, noting the disparity between the real economy and the stock market. It highlights the influx of new investors, potentially contributing to market volatility, and suggests the ongoing possibility of a market correction.

The mention of robots and technology in the context of investment advice aligns with my perspective on the changing dynamics of the financial sector. The preference of younger investors for technology-driven solutions, as opposed to traditional advisory services, reflects a broader trend that I've observed and experienced.

The inclusion of specific stock transactions, such as selling New Residential Investment Corp and acquiring shares in AbbVie and Verizon Communications, provides transparency into the decision-making process within the portfolio. This demonstrates the practical application of growth investing principles, including the adjustment of positions based on changes in company fundamentals.

The response to the reader's question about proactive alerts for stock changes showcases my reliance on specific websites, such as Yahoo Finance and Seeking Alpha, for real-time market insights. This recommendation is rooted in my own experience and aligns with the preferences of investors who value timely information for decision-making.

In summary, my comprehensive knowledge of growth investing, particularly within the technology sector, is evident in the insights shared in this article. The combination of practical experience, continuous learning, and a data-driven approach positions me as a reliable source of information and guidance for those interested in navigating the world of growth investing.

6. Mijn strategie: Growth Investing (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Geoffrey Lueilwitz

Last Updated:

Views: 5609

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Geoffrey Lueilwitz

Birthday: 1997-03-23

Address: 74183 Thomas Course, Port Micheal, OK 55446-1529

Phone: +13408645881558

Job: Global Representative

Hobby: Sailing, Vehicle restoration, Rowing, Ghost hunting, Scrapbooking, Rugby, Board sports

Introduction: My name is Geoffrey Lueilwitz, I am a zealous, encouraging, sparkling, enchanting, graceful, faithful, nice person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.